HOME 독서문화 프로그램신청

프로그램신청

310 강좌,   7 / 31 page
검색
250문화강좌  자연愛 美치다 3차 - (강연2회/탐방1회)  
 • 접수기간 : 2018.10.01~2018.10.10
 • 강좌기간 : 2018.10.11~2018.10.20
 • 수업일시 : 목/목/토, 개별확인
 • 수강대상 : 도서관회원, 30
 • 강의내용 :
249문화강좌  만들고 배우는 역사교실  
 • 접수기간 : 2018.09.17~2018.09.27
 • 강좌기간 : 2018.10.13~2018.12.22
 • 수업일시 : 2,4주 토요일, 14:00~16:00
 • 수강대상 : 초등2~4, 15
 • 강의내용 :
248문화강좌  나만의 책 만들기  
 • 접수기간 : 2018.09.17~2018.09.27
 • 강좌기간 : 2018.10.13~2018.12.22
 • 수업일시 : 2,4주 토요일, 10:00~12:00
 • 수강대상 : 초등1~3, 20
 • 강의내용 :
247문화강좌  책이랑 놀자  
 • 접수기간 : 2018.09.17~2018.09.27
 • 강좌기간 : 2018.10.13~2018.12.22
 • 수업일시 : 2,4주 토요일, 10:00~12:00
 • 수강대상 : 유아6~7세, 20
 • 강의내용 :
246문화강좌  보타니컬 아트  
 • 접수기간 : 2018.08.20~2018.08.28
 • 강좌기간 : 2018.09.06~2018.12.06
 • 수업일시 : 목요일, 10:00~12:00
 • 수강대상 : 일반, 20
 • 강의내용 :
245문화강좌  수요일은 꽃 수 놓기  
 • 접수기간 : 2018.08.20~2018.08.28
 • 강좌기간 : 2018.09.05~2018.12.05
 • 수업일시 : 수요일, 10:00~12:00
 • 수강대상 : 일반, 20
 • 강의내용 :
244문화강좌  주역과 사서삼경  
 • 접수기간 : 2018.08.20~2018.08.28
 • 강좌기간 : 2018.09.04~2018.12.04
 • 수업일시 : 화요일, 19:00~21:00
 • 수강대상 : 일반, 15
 • 강의내용 :
243문화강좌  글로 마음을 얻는 법  
 • 접수기간 : 2018.08.20~2018.08.28
 • 강좌기간 : 2018.09.04~2018.12.04
 • 수업일시 : 화요일, 10:00~12:00
 • 수강대상 : 일반, 15
 • 강의내용 :
242문화강좌  일상을 누비는 퀼트  
 • 접수기간 : 2018.08.20~2018.08.28
 • 강좌기간 : 2018.09.03~2018.12.03
 • 수업일시 : 월요일, 10:00~12:00
 • 수강대상 : 일반, 20
 • 강의내용 :
241문화강좌  생생 에니메이션 공작소(초4-6)  
 • 접수기간 : 2018.07.10~2018.07.19
 • 강좌기간 : 2018.07.31~2018.08.21
 • 수업일시 : 화요일, 10시-12시
 • 수강대상 : 초4-6, 15
 • 강의내용 :