HOME 독서문화 프로그램신청

프로그램신청

316 강좌,   7 / 32 page
검색
256문화강좌  영어 그림책이랑 놀자(유아6~7세)  
 • 접수기간 : 2019.02.19~2019.02.28
 • 강좌기간 : 2019.03.09~2019.05.25
 • 수업일시 : 2,4주토요일, 10:00~12:00
 • 수강대상 : 유아6~7세, 20
 • 강의내용 :
255문화강좌  색연필 드로잉(4~6학년)  
 • 접수기간 : 2018.12.11~2018.12.19
 • 강좌기간 : 2019.01.03~2019.01.24
 • 수업일시 : 목요일, 오전10~12시
 • 수강대상 : 4~6학년, 15
 • 강의내용 :
254문화강좌  팝송 영어(4~6학년)  
 • 접수기간 : 2018.12.11~2018.12.19
 • 강좌기간 : 2019.01.02~2019.01.23
 • 수업일시 : 수요일, 오전10~12시
 • 수강대상 : 4~6학년, 15
 • 강의내용 :
253문화강좌  역사랑 문화랑 놀자(3~5학년)  
 • 접수기간 : 2018.12.11~2018.12.19
 • 강좌기간 : 2019.01.02~2019.01.23
 • 수업일시 : 수요일, 오전10~12시
 • 수강대상 : 3~6학년, 15
 • 강의내용 :
252문화강좌  책놀이 글놀이(2~4학년)  
 • 접수기간 : 2018.12.11~2018.12.19
 • 강좌기간 : 2018.12.31~2019.01.21
 • 수업일시 : 월요일, 오전10~12시
 • 수강대상 : 2~4학년, 15
 • 강의내용 :
251문화강좌  보드게임 마음공부(1~3학년)  
 • 접수기간 : 2018.12.11~2018.12.19
 • 강좌기간 : 2019.01.03~2019.01.24
 • 수업일시 : 목요일, 오전10~12시
 • 수강대상 : 초등1~3학년, 15
 • 강의내용 :
250문화강좌  자연愛 美치다 3차 - (강연2회/탐방1회)  
 • 접수기간 : 2018.10.01~2018.10.10
 • 강좌기간 : 2018.10.11~2018.10.20
 • 수업일시 : 목/목/토, 개별확인
 • 수강대상 : 도서관회원, 30
 • 강의내용 :
249문화강좌  만들고 배우는 역사교실  
 • 접수기간 : 2018.09.17~2018.09.27
 • 강좌기간 : 2018.10.13~2018.12.22
 • 수업일시 : 2,4주 토요일, 14:00~16:00
 • 수강대상 : 초등2~4, 15
 • 강의내용 :
248문화강좌  나만의 책 만들기  
 • 접수기간 : 2018.09.17~2018.09.27
 • 강좌기간 : 2018.10.13~2018.12.22
 • 수업일시 : 2,4주 토요일, 10:00~12:00
 • 수강대상 : 초등1~3, 20
 • 강의내용 :
247문화강좌  책이랑 놀자  
 • 접수기간 : 2018.09.17~2018.09.27
 • 강좌기간 : 2018.10.13~2018.12.22
 • 수업일시 : 2,4주 토요일, 10:00~12:00
 • 수강대상 : 유아6~7세, 20
 • 강의내용 :