HOME 독서문화 프로그램신청

프로그램신청

316 강좌,   8 / 32 page
검색
246문화강좌  보타니컬 아트  
 • 접수기간 : 2018.08.20~2018.08.28
 • 강좌기간 : 2018.09.06~2018.12.06
 • 수업일시 : 목요일, 10:00~12:00
 • 수강대상 : 일반, 20
 • 강의내용 :
245문화강좌  수요일은 꽃 수 놓기  
 • 접수기간 : 2018.08.20~2018.08.28
 • 강좌기간 : 2018.09.05~2018.12.05
 • 수업일시 : 수요일, 10:00~12:00
 • 수강대상 : 일반, 20
 • 강의내용 :
244문화강좌  주역과 사서삼경  
 • 접수기간 : 2018.08.20~2018.08.28
 • 강좌기간 : 2018.09.04~2018.12.04
 • 수업일시 : 화요일, 19:00~21:00
 • 수강대상 : 일반, 15
 • 강의내용 :
243문화강좌  글로 마음을 얻는 법  
 • 접수기간 : 2018.08.20~2018.08.28
 • 강좌기간 : 2018.09.04~2018.12.04
 • 수업일시 : 화요일, 10:00~12:00
 • 수강대상 : 일반, 15
 • 강의내용 :
242문화강좌  일상을 누비는 퀼트  
 • 접수기간 : 2018.08.20~2018.08.28
 • 강좌기간 : 2018.09.03~2018.12.03
 • 수업일시 : 월요일, 10:00~12:00
 • 수강대상 : 일반, 20
 • 강의내용 :
241문화강좌  생생 에니메이션 공작소(초4-6)  
 • 접수기간 : 2018.07.10~2018.07.19
 • 강좌기간 : 2018.07.31~2018.08.21
 • 수업일시 : 화요일, 10시-12시
 • 수강대상 : 초4-6, 15
 • 강의내용 :
240문화강좌  유튜브로 즐기는 영어(초3-6)  
 • 접수기간 : 2018.07.10~2018.07.19
 • 강좌기간 : 2018.08.01~2018.08.22
 • 수업일시 : 수요일, 10시-12시
 • 수강대상 : 초3-6, 15
 • 강의내용 :
239문화강좌  중국어야 놀자(초4-6)  
 • 접수기간 : 2018.07.10~2018.07.19
 • 강좌기간 : 2018.08.02~2018.08.23
 • 수업일시 : 목요일, 10시-12시
 • 수강대상 : 초4-6, 15
 • 강의내용 :
238문화강좌  창의공예 놀이터(초1-2)  
 • 접수기간 : 2018.07.10~2018.07.19
 • 강좌기간 : 2018.08.02~2018.08.23
 • 수업일시 : 목요일, 10시-12시
 • 수강대상 : 초1-2, 15
 • 강의내용 :
237문화강좌  그림책 놀이터(6~7세)  
 • 접수기간 : 2018.05.15~2018.05.24
 • 강좌기간 : 2018.06.09~2018.08.25
 • 수업일시 : 2,4주토요일, 10:00~12:00
 • 수강대상 : 6~7세, 20
 • 강의내용 :