HOME 독서문화 프로그램신청

프로그램신청

310 강좌,   8 / 31 page
검색
240문화강좌  유튜브로 즐기는 영어(초3-6)  
 • 접수기간 : 2018.07.10~2018.07.19
 • 강좌기간 : 2018.08.01~2018.08.22
 • 수업일시 : 수요일, 10시-12시
 • 수강대상 : 초3-6, 15
 • 강의내용 :
239문화강좌  중국어야 놀자(초4-6)  
 • 접수기간 : 2018.07.10~2018.07.19
 • 강좌기간 : 2018.08.02~2018.08.23
 • 수업일시 : 목요일, 10시-12시
 • 수강대상 : 초4-6, 15
 • 강의내용 :
238문화강좌  창의공예 놀이터(초1-2)  
 • 접수기간 : 2018.07.10~2018.07.19
 • 강좌기간 : 2018.08.02~2018.08.23
 • 수업일시 : 목요일, 10시-12시
 • 수강대상 : 초1-2, 15
 • 강의내용 :
237문화강좌  그림책 놀이터(6~7세)  
 • 접수기간 : 2018.05.15~2018.05.24
 • 강좌기간 : 2018.06.09~2018.08.25
 • 수업일시 : 2,4주토요일, 10:00~12:00
 • 수강대상 : 6~7세, 20
 • 강의내용 :
236문화강좌  북아트 책놀이(초등1~3)  
 • 접수기간 : 2018.05.15~2018.05.24
 • 강좌기간 : 2018.06.09~2018.08.25
 • 수업일시 : 2,4주토요일, 10:00~12:00
 • 수강대상 : 초등1~3, 20
 • 강의내용 :
235문화강좌  가족과 함께 마음놀이(부모&초등자녀)  
 • 접수기간 : 2018.05.15~2018.05.24
 • 강좌기간 : 2018.06.09~2018.08.25
 • 수업일시 : 2,4주토요일, 14:00~16:00
 • 수강대상 : 부모&자녀(초등), 20
 • 강의내용 :
234문화강좌  자수! 꽃을 만나다  
 • 접수기간 : 2018.03.13~2018.03.22
 • 강좌기간 : 2018.04.05~2018.06.28
 • 수업일시 : 목요일, 10시~12시
 • 수강대상 : 성인, 20
 • 강의내용 :
233문화강좌  만다라 마음여행  
 • 접수기간 : 2018.03.13~2018.03.22
 • 강좌기간 : 2018.04.04~2018.06.27
 • 수업일시 : 수요일, 10시~12시
 • 수강대상 : 성인, 15
 • 강의내용 :
232문화강좌  주역  
 • 접수기간 : 2018.03.13~2018.03.22
 • 강좌기간 : 2018.04.03~2018.06.26
 • 수업일시 : 화요일, 저녁7시~9시
 • 수강대상 : 성인, 20
 • 강의내용 :
231문화강좌  왕초보 중국어  
 • 접수기간 : 2018.03.13~2018.03.22
 • 강좌기간 : 2018.04.03~2018.06.26
 • 수업일시 : 화요일, 10시~12시
 • 수강대상 : 성인, 20
 • 강의내용 :