HOME 독서문화 프로그램신청

프로그램신청

502 강좌,   11 / 51 page
검색
402어린이독서프로그램  북스타트 3단계(17년4월~17년7월생)  
 • 접수기간 : 2018.10.22~2018.10.28
 • 강좌기간 : 2018.11.06~2018.12.27
 • 수업일시 : 목요일, 11:00-12:00
 • 수강대상 : 17년4월~17년7월생, 10(※ 북스타트 회원만 접수가능)
 • 강의내용 :
401어린이독서프로그램  북스타트 4단계(16년8월~17년3월생)  
 • 접수기간 : 2018.10.22~2018.10.28
 • 강좌기간 : 2018.11.06~2018.12.27
 • 수업일시 : 목요일, 10:00-11:00
 • 수강대상 : 16년8월~17년3월생, 10(※ 북스타트 회원만 접수가능)
 • 강의내용 :
400문화강좌  자연愛 美치다 3차 - (강연2회/탐방1회)  
 • 접수기간 : 2018.10.01~2018.10.10
 • 강좌기간 : 2018.10.11~2018.10.20
 • 수업일시 : 목/목/토, 개별확인
 • 수강대상 : 도서관회원, 30
 • 강의내용 :
399문화강좌  만들고 배우는 역사교실  
 • 접수기간 : 2018.09.17~2018.09.27
 • 강좌기간 : 2018.10.13~2018.12.22
 • 수업일시 : 2,4주 토요일, 14:00~16:00
 • 수강대상 : 초등2~4, 15
 • 강의내용 :
398문화강좌  나만의 책 만들기  
 • 접수기간 : 2018.09.17~2018.09.27
 • 강좌기간 : 2018.10.13~2018.12.22
 • 수업일시 : 2,4주 토요일, 10:00~12:00
 • 수강대상 : 초등1~3, 20
 • 강의내용 :
397문화강좌  책이랑 놀자  
 • 접수기간 : 2018.09.17~2018.09.27
 • 강좌기간 : 2018.10.13~2018.12.22
 • 수업일시 : 2,4주 토요일, 10:00~12:00
 • 수강대상 : 유아6~7세, 20
 • 강의내용 :
396독서문화프로그램  한기호 작가초청강연회  
 • 접수기간 : 2018.08.27~2018.09.12
 • 강좌기간 : 2018.09.13~2018.09.13
 • 수업일시 : 목요일, 19:00~22:00
 • 수강대상 : 거창군민 누구나, 70
 • 강의내용 :
395문화강좌  보타니컬 아트  
 • 접수기간 : 2018.08.20~2018.08.28
 • 강좌기간 : 2018.09.06~2018.12.06
 • 수업일시 : 목요일, 10:00~12:00
 • 수강대상 : 일반, 20
 • 강의내용 :
394문화강좌  수요일은 꽃 수 놓기  
 • 접수기간 : 2018.08.20~2018.08.28
 • 강좌기간 : 2018.09.05~2018.12.05
 • 수업일시 : 수요일, 10:00~12:00
 • 수강대상 : 일반, 20
 • 강의내용 :
393문화강좌  주역과 사서삼경  
 • 접수기간 : 2018.08.20~2018.08.28
 • 강좌기간 : 2018.09.04~2018.12.04
 • 수업일시 : 화요일, 19:00~21:00
 • 수강대상 : 일반, 15
 • 강의내용 :